Quantum Information and Computation

 

 

        |000>+|111>       |100>+|010>+|001>

 

 

 

Present Members

 

Yi-Zhi Sun

Ph.D Candidate

Xiao-Xing Jing

Ph.D Candidate

Wei Guo

Ph.D Candidate

Jing Liu

Ph.D Candidate

Wei Zhong

Ph.D Candidate

Xiao-Lei Yin

Ph.D Candidate

Yi-xiao Huang

Ph.D Candidate

Jian Ma

Ph.D Candidate

Xiaoguang Wang

Professor of Physics

           

Former Members

 

 

 

Xiaoming Lu

Ph.D

National University of Singapore

 

Hengna Xiong

Ph.D

National Cheng Kung University

 

Xiaoqian Wang*

Ph.D

Changchun University of Science and Technology

 

Yang Yang

Ph.D

Zhejiang University of Technology

 

Lijun Song*

Ph.D

Changchun University

 

Zhe Sun

Ph.D

Hangzhou Normal University

 

Guoqiang Zhu*

Postdoc

Hangzhou

 

Zheng-Jun Xi

Visiting Scholar

Shaanxi Normal University

 

Wanfang Liu

Visiting Scholar

AnQing Teachers college

 

Jian Chen

Master

Zhejiang

 

Ting Wang

Master

JiaXing, Zhejiang

 

Yan Wang

Master

Zhejiang

 

Guanghui Liu

Master

Zhejiang JinHua

 

Anzi Hu 

Bachelor

Maryland University

 

* Co-supervised