Former graduate students and their Ph.D. theses:

 1. Shi-Jian Gu  (CUHK, Hong Kong) [获全国百篇优秀博士论文奖]
  Non-perturbative Studies on Correlated Low-dimensional Many-Body Systems (July 2002)

 2. Guo-Qiang Zhu (China Institute of Metrology)
  Quantum Entanglement and Its Applications (June 2005) 

 3. Hui-Xiang Huang (Shanghai University)
  Renormalized Mean Field Study of Strongly Correlated System, (March 2006)  

 4. Yong-Yun Ji  (Wenzhou University)
  Model Study of Protein Folding and Mis-folding (May 2006)

 5. Jun-Wen Mao [tcmp-web] (Huzhou Normal University)
  Model Study on Heat Conduction in One-dimensional System and the Related Dynamical Properties (May 2006)

 6. Jiang-Xing Chen  (Hangzhou University of Electronic Science and Technology)
  Studies on Spiral Wave and Colloid Dynamics (June 2006)

 7. Pei Wang (Universitaet Muenchen, Germany)
  Quantum Transport in Low Dimensional Systems (July 2007)

 8. Yuan Li (Hangzhou University of Electronic Science and Technology)
  Spin Dynamics of Two-dimensional Electrons with Spin-Orbit Couplings (June 2008)

 9. Li-Hua Lu (ZJU)
  Novel Phenomena in Ultra-cold Atomic Systems (August 2008)

 10. Pei-Qing Jin (Karlsruhe, Germany)
  Spin Transport in Low-dimensional Systems with Spin-Orbit Coupling  (May 2009)

 11. Lin-Yun Deng (Singapore)
  Stability and Drift Behavior of Multi-armed Spiral Waves under Disturbance (August 2009)

 12. Xiao-Qiang Xu (Sung Kyun Kwan University, Korea)
  Static and dynamical properties of multi-component Bose-Einstein condensates (August 2010)  

 13. Hong-Bo Chen (ZJU)
  Static and dynamical features of magneto-electric coupling in  multiferroic materials (August 2012)

 14. Ning-Ju Hui (Xian ) 
  Dynamics and quantum phase transition of multi-component ultracold atoms (May 2013)

图片库


Former graduate students (master degree)

Shi-Jian Gu, Yong Xia, Yan Chen, Qiu-Lan Zhang, Zi-Xiang Hu, Ke-Chun Du,

Former undergraduate students (bachelor degree)

Shi-Jian Gu; Ting Lu, Peng Zhang, Yu-Hang Chen; Yun Wang, Huang-Jun Zhu; Bo Yan, Jian-Hao Chen; Qiu-Zi Li; Ye-Hua Liu


Former post doctors:

Zu-Jian Ying (Italy),  Hai-Bin Li (Zhejiang Polytech Univ.),   Shi-Jian Gu (CUHK, Hong Kong),  Yan Zhang, Hui Zhao (Tianjing Normal Univ.),  J. Peter (India), Guo-Qiang Zhu (CIM) .


Back to: Home page of Y.Q. Li