RU  ;   MPICPS  ;   UCL     USTC  ;   HZNU  ;    ZJU    

2009 Hangzhou Workshop on Quantum Matter

October 12 -15Useful Links

Go to Hangzhou
Jinxi Hotel
Zhejiang Hotel
Ling Feng Hotel
Zhejiang University
Physics @ZJU
Rice University
Physics@RU
USTC
Physics@USTC
MPI
CPS@MPI
UCL
Physics@UCL
Dept. of Physics
Zhejiang University
Zheda Road 38
Hangzhou 310027,
P.R. China
phone: 86-571-87951328
fax: 86-571-87951328