RU     MPICPS    UCL    USTC     HZNU      ZJU    

2009 Hangzhou Workshop on Quantum Matter

October 12 -15National Advisory Committee

Chang-De Gong (Nanjing University/Zhejiang Normal University)

Xian-Tu He (Zhejiang University, Honorary Chair)

Minxing Luo (Zhejiang University)

Gao-Xiang Ye (Zhejiang University)

Lu Yu (Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing)

Yu-Heng Zhang (University of Science and Technology of China, Hefei)

Hang Zheng (Shanghai Jiaotong University, Shanghai)

International Organizing Committee

Gabriel Aeppli (University College London)

Xian-Hui Chen (University of Science and Technology of China, Hefei)

Qimiao Si (Rice University, Co-Chair)

Frank Steglich (Max-Planck Institute)

Xin-Cheng Xie (Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing)

Zhuan Xu ( Zhejiang University )

Huiqiu Yuan (Zhejiang University)

Fu-Chun Zhang (Hong Kong University/Zhejiang University, Co-Chair)

Local Organizing Committee

Guanghan Cao (Zhejiang University)

Qijin Chen (Zhejiang University)

Jianhui Dai (Zhejiang University, daijh#zju.edu.cn

Minghu Fang (Zhejiang University/Hangzhou Normal University)

You-Quan Li (Zhejiang University)

Zhuan Xu (Zhejiang University, zhuan#zju.edu.cn)

Heping Ying (Zhejiang University)

Huiqiu Yuan (Zhejiang University, hqyuan#zju.edu.cn)

Dept. of Physics
Zhejiang University
Zheda Road 38
Hangzhou 310027,
P.R. China
phone: 86-571-87951328
fax: 86-571-87951328