RU   ZJU    

International Collaborative Center on Quantum Matter 


Committee Members(in alphabetical order)

Co-Directors: Qimiao Si (Rice)
Fuchun Zhang (ZJU/HKU)
 
International Advisory Committee: Elihu Abrahams (Rutgers, co-Chair)
Dan Carson (Dean of Natural Sciences, Rice)
Chang-De Gong (Nanjing/Jin Hua)
Xian-Tu He (Dean of Sciences, ZJU)
P. Littlewood (Argonne National Lab/University of Chicago)
H. von Lohneysen (Karlsruhe)
M. Pepper (UCL)
T. M. Rice (HKU)
Frank Steglich (MPI-CPfS)
Joe D. Thompson (LANL)
Dan Tsui (Princeton)
D. Vollhardt (Augsburg)
Lu Yu (IOP/CAS, co-Chair)
 
International Academic Committee: G. Aeppli (UCL)
Xianhui Chen (USTC)
Xi Dai (IOP/CAS)
Rui-Rui Du (Rice, co-Chair)
Donglai Feng (Fudan)
Youquan Li (ZJU, co-Chair)
Ying Liu (PSU)
H. Tjeng (MPI-CPfS)
Xin-Cheng Xie (IOP/CAS)
Gao-Xiang Ye (Hangzhou)
Bo Zheng (ZJU)
 
Executive Committee: Qijin Chen (ZJU)
Jianhui Dai(ZJU)
Han Pu (Rice)
Zhuan Xu (Chair, ZJU)
Huiqiu Yuan (ZJU)
Dept. of Physics
Zhejiang University
Zheda Road 38
Hangzhou 310027,
P.R. China
Tel: 86-571-87951328