Zhejiang Institute of Modern Physics

Condensed Matter Theory

About
People
Activities
Publications
For Candidates
Contact


2014, 2015

 1. Qi Li, Na Jiang, Xin Wan, and Zi-Xiang Hu, Scaling analysis of the quasiparticle tunneling in the Z_k parafermion states, arXiv:1512.06329.
 2. Farzaneh Zamani, Pedro Ribeiro, and Stefan Kirchner, Non-linear quantum critical dynamics and fluctuation-dissipation ratios far from equilibrium, arXiv:1511.03492, J. Magn. Magn. Mater. 400, 7 (2016).
 3. Wen-Jia Rao, Kang Cai, Xin Wan, and Guang-Ming Zhang, Emergent quantum criticality from fractionalizing one-dimensional SO(5) symmetric valence-bond solid states, Phys. Rev. B 92, 214430 (2015).
 4. Jin-Hua Sun, Dong-Hui Xu, Fu-Chun Zhang, and Yi Zhou, A magnetic Impurity in a Weyl semimetal, arXiv:1509.05180, Phys. Rev. B 92, 195124 (2015).
 5. Lin Li, Zhan Cao, Hong-Gang Luo, Fu-Chun Zhang, and Wei-Qiang Chen, Fano resonance in a normal metal/ferromagnet-quantum dot-superconductor device, arXiv:1509.04801, Phys. Rev. B 92, 195155 (2015).
 6. Xin Wan and Kun Yang, Striped quantum Hall state in a half-filled Landau level, arXiv:1509.01780, Phys. Rev. B 93, 201303(R) (2016).
 7. Zheng-Xin Liu, Hong-Hao Tu, Ying-Hai Wu, Rong-Qiang He, Xiong-Jun Liu, Yi Zhou, and Tai-Kai Ng, Non-Abelian Chiral Spin Liquid on the Kagome Lattice, arXiv:1509.00391.
 8. S. Paschen, S. Friedemann, S. Wirth, F. Steglich, S. Kirchner, and Q. Si, Kondo Destruction in Heavy Fermion Quantum Criticality and the Photoemission Spectrum of YbRh2Si2, arXiv:1507.06088, J. Magn. Magn. Mater. 400, 17 (2016).
 9. Yi-Mu Du, Li-Hua Lu, and You-Quan Li, Switching effect of the side chain on quantum walks on triple graphs, Phys. Rev. A 92, 012309 (2015).
 10. Jaime E. Santos, Pedro Ribeiro, and Stefan Kirchner, The distribution of work performed on a NIS junction, arXiv:1506.02905, New J. Phys. 18, 023007 (2016).
 11. Zhen Wang, Yi Zheng, Zhixuan Shen, Yi Zhou, Xiaojun Yang, Yupeng Li, Chunmu Feng, and Zhu-An Xu, Helicity protected ultrahigh mobility Weyl fermions in NbP, arXiv:1506.00924, Phys. Rev. B 93, 121112 (2016).
 12. Qiong Zhu, Xin Wan, Rajesh Narayanan, Jose A. Hoyos, and Thomas Vojta, Emerging criticality in the disordered three-color Ashkin-Teller model, arXiv:1504.00408, Phys. Rev. B 91, 224201 (2015).
 13. Shih-Jye Sun, Chung-Hou Chung, Yung-Yeh Chang, Wei-Feng Tsai, and Fu-Chun Zhang, Helical Majorana fermions in d_{x^2-y^2} + i d_{xy}-wave topological superconductivity of doped correlated quantum spin Hall insulators, arXiv:1506.02584.
 14. P. Ribeiro, F. Zamani, and S. Kirchner, Steady-state dynamics and effective temperatures of quantum criticality in an open system, arXiv:1503.09139, Phys. Rev. Lett. 115, 220602 (2015).
 15. Yanming Che, Jibiao Wang, and Qijin Chen, Reentrant Superfluidity and Pair Density Wave in Single Component Dipolar Fermi Gases, arXiv:1503.04453, Phys. Rev. A 93, 063611 (2016).
 16. Lun-Hui Hu, Wei-Qiang Chen, and Fu-Chun Zhang, Cooper Pairing in Insulating Valence Band in Fe-Based Superconductors, arXiv:1502.04285, Phys. Rev. B 91, 161108 (2015).
 17. Yi Zhou, Chao Cao, and Fu-Chun Zhang, Theory for superconductivity in alkali chromium arsenides A2Cr3As3 (A=K,Rb,Cs), arXiv:1502.03928.
 18. Min Lu, Rajesh Narayanan, Xin Wan, and Guang-Ming Zhang, Emergent infinite-randomness fixed points from the extensive random bipartitions of the spin-1 Affleck-Kennedy-Lieb-Tasaki topological state, arXiv:1502.02095, Phys. Rev. B 94, 214427 (2016).
 19. Jin-Peng Xu, Mei-Xiao Wang, Zhi Long Liu, Jian-Feng Ge, Xiaojun Yang, Canhua Liu, Zhu An Xu, Dandan Guan, Chun Lei Gao, Dong Qian, Ying Liu, Qiang-Hua Wang, Fu-Chun Zhang, Qi-Kun Xue, and Jin-Feng Jia, Experimental Detection of a Majorana Mode in the core of a Magnetic Vortex inside a Topological Insulator-Superconductor Bi2Te3/NbSe2 Heterostructure, Phys. Rev. Lett. 114, 017001 (2015).

Last updated on March 1, 2017