Zhejiang Institute of Modern Physics

Condensed Matter Theory

About
People
Activities
For Candidates
Contact


Faculty Members:


Qijin Chen

Stefan Kirchner

You-Quan Li

Lih-King Lim

Zhao Liu

Lihua Lu

Xin Wan

Gentaro Watanabe

Xuean Zhao

Yi Zhou

Last updated on October 4, 2018