Rice University       Zhejiang University    

2006 Hangzhou Workshop on Quantum Matter

October 16 -19


     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

Organizing Committee

Shining BAO, Pimo HE, Xian-Tu HE (Chair), Mingxin LUO

Xuanhui LU, You-Quan LI, Qimiao SI (Co-chair), Jian SHA

Zhengmao SHENG, Zhuan XU, Heping YING, Bo ZHENG

 

 

Local Secretary Group

Jianhui DAI, Chongde LOU, Jian SHA, Liping SHAN

Xin WAN, Zhuan XU, Heping YING

 

Dept. of Physics
Zhejiang University
Zheda Road 38
Hangzhou 310027,
P.R. China
phone: 86-571-87951328
fax: 86-571-87951328